نوار پرده

نوار پرده :

نوار پرده 2 نخ و 4 نخ ژاکاردی مناسب برا استفاده در پرده ها.